Projekt "Poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w regionie przygranicznym Litwy i Polski" (nr LT-PL-1R-042)

Warsztaty (seminaria)

Podczas projektu wszyscy partnerzy zorganizowali po 1 spotkaniu (seminarium) połączonym z koleżeńską wymianą doświadczeń zawodowych wśród pracowników medycznych, razem po 2 w Litwie i w Polsce.

Więcej

Szkolenie

Podczas projektu wszyscy partnerzy zorganizowali po 2 certyfikowane szkolenia zorganizowane przez ekspertów zewnętrznych, razem po 4 w Litwie i w Polsce. Uczestniczyło w nich średnio po 20 uczestników z obydwu państw.

Więcej

Konferencje

Podczas realizacji projektu zorganizowano konferencję inaugurującą (2017, Białystok) oraz konferencję zamykającą (2018, Mariampole). Podczas nich odbyły się również konferencje prasowe. Konferencję zamykającą emitowano na żywo w Internecie.

Więcej

Seminaria dla dzieci

W celu zmniejszenia w perspektywie długoterminowej śmiertelności małych pacjentów i propagowania profilaktyki zdrowotnej we wczesnym okresie w ramach współpracy z instytucjami szkoleniowymi i społecznymi, organizacjami pozarządowymi przygotowano materiały i przeprowadzono 20 warsztatów w szkołach i placówkach opiekuńczych dla dzieci, razem po 10 w Litwie i w Polsce.

Więcej

Główny cel projektu – przy pomocy nowo nabytej wiedzy i nowego wyposażenia stworzenie warunków do dostarczania nowych lub lepszej jakości usług medycznych w regionie, umożliwienie większej części populacji i dzieciom korzystania z niezbędnych usług w regionie bliżej miejsca zamieszkania, zmniejszenie ich wykluczenia społecznego i ryzyko związane z tym faktem, iż część rodziców w trudnych warunkach życiowych nie skorzysta z usług szpitali znajdujących się dalej od prowincji.
W celu zapewnienia małym pacjentom terminowego i wysokiej jakości leczenia udzielono wsparcia 4 położonym najbliżej granicy litewsko-polskiej regionalnym instytucjom medycznym w Białymstoku, Mariampolu, Alytusie i Suwałkach i stworzono warunki do zdobycia wiedzy podczas 8 szkoleń, 4 seminariów połączonych z koleżeńską wymianą doświadczeń zawodowych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, dokonano zakupu wyposażenia w celu świadczenia wysokiej jakości usług medycznych (Szpital w Białymstoku (partner wiodący) –77 szt., Mariampolu –54, Alytusie –4, Suwałkach –9) i zmodernizowano 1 Oddział Chirurgii Dziecięcej (w Suwałkach).
W celu zmniejszenia w perspektywie długoterminowej śmiertelności małych pacjentów i propagowania profilaktyki zdrowotnej we wczesnym okresie w ramach współpracy z 8 instytucjami szkoleniowymi i 12 społecznymi oraz 30 organizacjami pozarządowymi przygotowano materiały i przeprowadzono 20 warsztatów w szkołach i placówkach opiekuńczych dla dzieci.
W celu szerokiego i skutecznego upowszechniania dobrych praktyk i rezultatów projektu, materiały ze szkoleń, spotkań i warsztatów zamieszczono w Internecie (1 e-książka dla medyków) i w formie ulotki (dla dzieci, między innymi w formie elektronicznej flash w niniejszej e-książce) w języku litewskim i polskim, natomiast konferencja zamykająca byla transmitowana i można było ją obejrzeć na żywo w Internecie.
Projekt zrealizowano w okresie od dn. 1 stycznia 2017 r. do dn. 31 grudnia 2018 r. w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Polska - Litwa. Ogólny budżet projektu stanowił wartość 998 221,00 euro, z programu na realizację projektu przeznaczono 85 procent, natomiast podmioty realizujące projekt / partnerzy przeznaczyli 15 procent w/w środków.

Pobrać tutaj LT PL


Wiecej informacji na temat projektu i partnerów: www.marijampolesligonine.lt, www.sniadecja.pl, www.ligonine.lt, www.new.szpital.suwalki.pl


© VšĮ Marijampolės ligoninė 2018